Algemene voorwaarden Glas Compleet

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Glas Compleet
B.V. gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Compleet.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Compleet afwijkende bepalingen zijn slechts bindend.indien
deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-3 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk
uitgevoerd.

Artikel 2 Aangenomen werk.

2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende
volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen
belemmering zijn voor betaling.
2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen
van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
2-3 Tenzij anders is overeengekomen is Compleet gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen
gestand te doen.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 Mondelinge aanbiedingen door Compleet of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze
door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van
Compleet binden de laatste niet, voor zover ze voor Compleet niet zijn bevestigd. Als
ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt
eerst bindend voor Compleet door schriftelijke bevestiging.
5-2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht e.d., alsmede
gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Compleet bij de aanbiedingen
verstrekt, zijn voor Compleet niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de
opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen,afbeeldingen e.d.
noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan
aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

6-1 Compleet aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners
en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
6-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Compleet onverlet, tenzij deze strijdig zijn
met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Compleet aanvaard onder bovengenoemde
condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties
zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.
Algemene voorwaarden Glas Compleet B.V. 2

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7-1 Op alle door Compleet verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij
zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren
zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Compleet.
7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven
onvervreemdbaar eigendom van Compleet en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld
geretourneerd te worden.
7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete
verschuldigd van € 5.000.00. onverminderd het recht van Compleet om aanspraak te maken op
volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Compleet.

8-1 Compleet is verplicht zich het opgedragen werk naar bepalingen van de overeenkomst uit te
voeren.
8-2 Compleet aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste
vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.

9-1 De opdrachtgever zorgt er voor dat Compleet tijdig kan beschikken:
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Compleet.
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en
werktuigen.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht,
water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
e. Over tekeningen van ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.
9-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit,
opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk
aanwezig zijn.
9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde
onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige
aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
9-4 Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de
opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Compleet voortvloeiende schade en
kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.

10-1 In alle gevallen wordt door Compleet onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet
verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen
worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht
heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze
vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.
10-2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen
aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van
Compleet, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze
stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van
de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Compleet om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een
door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Algemene voorwaarden Glas Compleet B.V. 3

Artikel 12 Prijzen.

12-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden
aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het
recht algehele verrekening te verlangen.
12-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
12-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5 % bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben
beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 13 Materialen.

13-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit
geleverd en verwerkt.
13-2 Goederen die Compleet tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst
aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.
13-3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. geven geen reden tot
afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een
gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine
modelveranderingen) van of aan de door Compleet doorgeleverde artikelen, geven geen reden
tot afkeuring.

Artikel 14 Meer– en minder werk.

14-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
14-2 Meer– en minder werk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of
schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
14-3 Door Compleet te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
14-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 15 Annuleren.

15-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht
de door Compleet reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de
kostende prijs,
inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Compleet
gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan
Compleet als schadeloosstelling
verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts
verplicht Compleet te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de
opdracht en/of weigering van de goederen.
15-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Compleet zich alle rechten
voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
15-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn
nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en
Compleet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 Opleveringstermijnen.

16-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Compleet schriftelijk in
gebreke te stellen.
16-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Compleet geen
beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
16-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner
beschikking opgeslagen.
Algemene voorwaarden Glas Compleet B.V. 4

Artikel 17 Oplevering.

17-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Compleet dit de opdrachtgever
schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of
gebouwde in gebruik heeft genomen.
17-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch
verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Compleet niet kan worden aangerekend, zoals
onwerkbaar weer, staking, uitsluiting,oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere
omstandigheden,zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 18 Reclame.

18-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze
grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan,Compleet terstond schriftelijk op
de hoogte te brengen.
18-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering
Compleet wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de
opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen
en vervalt ieder recht op reclame.
18-3 Compleet dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te
worden ondertekend.
18-4 Indien de reclame naar het oordeel van Compleet juist is, zal Compleet hetzij een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij
zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid.

19-1 Compleet is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen
die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel
biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastende ongedierte en
dergelijke;
e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
19-2 Compleet is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de
factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het
werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld
van Compleet of van hen, die door Compleet te werk zijn gesteld op de aan Compleet opgedragen
werk(en).
19-3 Compleet zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een
opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
19-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd
zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico`s
en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen
of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks
onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van
nalatigheden aan de zijde van Compleet.
Algemene voorwaarden Glas Compleet B.V. 5

Artikel 20 Overmacht.

20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst
van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Compleet
of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Compleet, ex
– en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige
overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van
Compleet, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren
voor Compleet overmacht op, die Compleet ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering
van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of
hoe ook genaamd kan doen gelden.
20-2 Compleet is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling,
om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te
schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben
opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te
betalen.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.

21-1 Zolang Compleet geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking
tot de uitvoering van werk of van koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente
daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Compleet..
21-2 Compleet heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de
nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van
betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de
goederen wordt gelegd.
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de
opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.

22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in
gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het
Burgerlijk Wetboek zal Compleet ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit
de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
22-2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Compleet eveneens, indien de
opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt
aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn
onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een
derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland
metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Compleet op de
opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Algemene voorwaarden Glas Compleet B.V. 6

Artikel 23 Betaling.

23-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de
nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-2 Compleet is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn
door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een wettelijke rente per maand te berekenen die op
dat moment geldt, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23-3 Compleet is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle
kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,
waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder
en incassobureau.
23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met
een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle
kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Compleet zich heeft verzekerd van
de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke
kosten.

Artikel 24 Geschillen.

24-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
vestigingsplaats van Compleet, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de
Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
24-2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Compleet onverlet, om een
geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van
Arbitrage voor de Bouwbedrijf in Nederland.